Privacy verklaring Logavak Opleidingsgroep BV

Logavak Opleidingsgroep BV Logavak Opleidingsgroep BV, gevestigd aan Spaklerweg 79 1114 AE
Amsterdam-Duivendrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

 1. Contactgegevens:
  Adres: Spaklerweg 79, 1114 AE Amsterdam-Duivendrecht
  Telefoonnummer: 020 622 7795
  Mailadres: info@logavak.nl
  KvK: 57231788

 2. Persoonsgegevens die wij verwerken
  Logavak Opleidingsgroep BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
  diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
  Wanneer wij persoonsgegevens verwerken
  – Als u een training bij ons volgt
  – Als u ons inhuurt voor een incompany opdracht
  – Als u informatie bij ons aanvraagt
  – Als u heeft aangegeven onze nieuwsbrief of trainingsgids te willen ontvangen

  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  – Voor- en achternaam
  – Geslacht
  – Geboortedatum
  – Geboorteplaats
  – Adresgegevens
  – Telefoonnummer
  – E-mailadres
  – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
  website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  – Bankrekeningnummer

 3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
  jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
  controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
  online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
  worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
  persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
  info@logavak.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Logavak Opleidingsgroep BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  – Het afhandelen van uw betaling
  – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
  voeren
  – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  – U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  – Om goederen en diensten bij u af te leveren
  – Logavak Opleidingsgroep BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
  verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 5. Geautomatiseerde besluitvorming
  Logavak Opleidingsgroep BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
  zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
  worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
  een medewerker van Logavak Opleidingsgroep BV) tussen zit.

 6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Logavak Opleidingsgroep BV bewaart de persoonsgegevens die wij registreren voor onbepaalde tijd,
  om u ook in de toekomst op de hoogte te kunnen houden over het onderwerp waar u bij ons
  gegevens over hebt opgevraagd. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
  Standaard persoonsgegevens > Fiscale Bewaartermijn 7 jaar
  Persoonsgegevens ten behoeve van diploma/certificaat-validatie: 15 jaar
  Persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden online informatie> Zo lang als u zelf daartoe
  ingeschreven wenst te blijven.

 7. Delen van persoonsgegevens met derden
  Logavak Opleidingsgroep BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
  indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
  wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
  bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
  van uw gegevens. Logavak Opleidingsgroep BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Logavak Opleidingsgroep BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische
  cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
  eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De
  cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
  gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
  voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden
  voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast
  kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
  heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
  bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Logavak Opleidingsgroep BV
  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
  indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een
  ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
  persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
  uw persoonsgegevens sturen naar info@logavak.nl.
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
  identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
  readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
  Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
  mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
  Logavak Opleidingsgroep BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
  dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
  link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Logavak Opleidingsgroep BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
  maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
  ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
  of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
  info@logavak.nl

 11. Foto/video opnamen
  In heel incidentele gevallen worden er tijdens activiteiten van Logavak Opleidingsgroep foto of video
  opnamen gemaakt. Dit materiaal kunnen wij gebruiken voor illustratie van onze website,
  nieuwsbrieven of trainingsgids. Wij gebruiken dit materiaal alleen met expliciete schriftelijke
  toestemming van iedereen die in beeld komt of te horen is.
  Daarnaast wordt in de zg. Mediation opleidingen gebruikgemaakt van video opnamen voor het
  opnemen van een toets. Deze beelden worden uitsluitend ingezien door de docenten die de training
  geven en de toets moeten beoordelen, de IT-medewerker die de beelden verwerkt en de
  cursuscoördinator die betrokken is bij het proces. Indien onderling overlegd kan soms het
  beeldmateriaal gebruikt worden voor inzending naar de mediatorsfederatie Nederland. Dit gebeurt
  alleen met expliciete schriftelijke toestemming.

 12. Overige informatie
  Klachten
  Bent u ondanks onze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, niet tevreden over
  Logavak Opleidingsgroep BV, dan kunt u een klacht indienen volgens onze klachtenprocedure (PDF).

  NRTO
  Logavak is lid van de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding).
  NRTO Gedragscodes
  NRTO Algemene voorwaarden
  Algemene voorwaarden
  Alle overeenkomsten en uitvoeringskwesties zijn vastgelegd in de Algemene Voorwaarden.